Εισαγωγή

Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων («ΠΠΠΔ») αφορά το «Ταμείο Υγείας Προσωπικού Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδας» (Τ.Υ.Π.Α.Τ.Ε.) και πιο συγκεκριμένα την χρήση της παρούσας ιστοσελίδας ……………… κι έχει σκοπό την ενημέρωσή σας για την πολιτική που ακολουθεί το ΤΥΠΑΤΕ αναφορικά με τα προσωπικά σας δεδομένα, τα οποία εσείς μας χορηγείτε, ώστε να γνωρίζετε το σκοπό επεξεργασίας τους από εμάς, την κατηγορία των αποδεκτών, και τις διαδικασίες που μπορείτε να ακολουθήσετε για να ασκήσετε τα νόμιμα δικαιώματά σας.

Σας προτρέπουμε να διαβάσετε την ακόλουθη «Πολιτική Προστασίας» μαζί με την «Πολιτική Cookies»,  όπου θα βρείτε όλες τις βασικές πληροφορίες για την επεξεργασία από το ΤΥΠΑΤΕ των προσωπικών σας δεδομένων σε σχέση με την περιήγησή σας στην ιστοσελίδα και την χρήση των συνδεδεμένων με αυτήν παροχών. Σε περίπτωση που υπάρξουν υπηρεσίες που ενδέχεται να υπόκεινται σε συγκεκριμένες νομικές προυποθέσεις και κανονισμούς, πέραν των αναφερομένων στην παρούσα, θα φροντίσουμε να σας παρέχουμε εγκαίρως όλες τις πληροφορίες που τυχόν χρειάζονται.

Το ΤΥΠΑΤΕ ίδρυσε και χρησιμοποιεί την παρούσα ιστοσελίδα για την ενημέρωση των μελών του και την αμφίδρομη επικοινωνία Ταμείου και μελών, στο πλαίσιο και των υποχρεώσεών του, όπως αυτές προκύπτουν από τον νόμο, το Καταστατικό και τους Κανονισμούς του και δεσμεύεται να προστατεύει τις προσωπικές πληροφορίες που συλλέγονται όταν χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα μας και άλλες υπηρεσίες μας που παρέχονται μέσω αυτής σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις. Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου ορίζεται και γνωστοποιείται με το παρόν έγγραφο στους χρήστες της ιστοσελίδας καθορίζοντας τους όρους και τις διαδικασίες με τις οποίες το ΤΥΠΑΤΕ δεσμεύεται να προστατεύει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται για την περιήγηση και χρήση των υπηρεσιών της παρούσας ιστοσελίδας. Η δέσμευση αυτή διατρέχει και εφαρμόζεται σε όλα τα στάδια επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων ήτοι κατά την συλλογή, την χρήση, την μεταβίβαση και την διατήρηση αυτών. Ενεργώντας ως διαχειριστές δεδομένων η παρούσα πολιτική καθορίζει κατ’ αρχήν τους σκοπούς και τα μέσα της επεξεργασίας, όπως επίσης και τα μέσα προστασίας αυτών, κατά τρόπο σαφή και ξεκάθαρο ώστε να μπορεί ο κάθε χρήστης να ενημερώνεται για τα δικαιώματά του και να τα ασκεί όπως προβλέπεται.

Τα προσωπικά σας δεδομένα που συλλέγονται για την περιήγηση και την χρήση των υπηρεσιών της παρούσας ιστοσελίδας, υποβάλλονται σε επεξεργασία από το ΤΥΠΑΤΕ που φέρει την ιδιότητα του Υπευθύνου Επεξεργασίας

Ρητά διευκρινίζεται ότι το ΤΥΠΑΤΕ δεν ευθύνεται σε καμία περίπτωση για τους Όρους Προστασίας και Διαχείρισης των Προσωπικών Δεδομένων άλλων δικτυακών τόπων, προς τους οποίους μπορείτε να συνδεθείτε με δική σας ευθύνη μέσω συνδέσμων (links) του παρόντος δικτυακού τόπου.

Συλλογή Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Ως Προσωπικό Δεδομένο νοείται κάθε πληροφορία που αναφέρεται στο υποκείμενο των δεδομένων, ήτοι κάθε πληροφορία που αναφέρεται σε κάθε φυσικό πρόσωπο στο οποίο αναφέρεται το δεδομένο και του οποίου η ταυτότητα είναι γνωστή ή μπορεί να εξακριβωθεί. Τέτοια στοιχεία, όπως ορίζουν ο Νόμος και οι σχετικές ευρωπαϊκές διατάξεις (ενδεικτικά N. 4624/2019, Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679, Οδηγία (EE) 2016/680), αποτελούν, για παράδειγμα, το όνομα, η διεύθυνση, η ημερομηνία γέννησης και το φύλο του μέλους, ο αριθμός κινητού τηλεφώνου, ο αριθμός φορολογικού μητρώου, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), η οικογενειακή και υπηρεσιακή του κατάσταση κλπ καθώς και δεδομένα χρήσης, όπως, για παράδειγμα, το όνομα χρήστη (username), κωδικός πρόσβασης (Password) και διεύθυνση IP.

Περαιτέρω, οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο επισκέπτεται τις σελίδες του site ή κάνει χρήση των υπηρεσιών επέχει τη θέση του «Υποκείμενου Προσωπικών Δεδομένων» ή «Υποκείμενου» όπως αυτή ορίζεται από τις σχετικές νομοθετικές διατάξεις που μνημονεύονται ανωτέρω.

Το Τ.Υ.Π.Α.Τ.Ε. με σκοπό να διευκολύνει και να επεκτείνει την ενημέρωση και την  επικοινωνία του με αλλεπιδραστικό τρόπο με τα μέλη του, ιδίως σε μία εποχή όπου η φυσική πρόσβαση στις υπηρεσίες είναι δύσκολη και πολλές φορές τίθεται σε όρους και περιορισμούς λόγω της τρέχουσας υγειονομικής κατάστασης (covid 19) έχει σχεδιάσει μία τυποποιημένη φόρμα επικοινωνίας  με κάθε ενδιαφερόμενο – μέλος του ΤΥΠΑΤΕ. Το έντυπο αυτό χρησιμοποιείται από εγγεγραμμένους χρήστες (οράτε κατωτέρω) για οποιαδήποτε ερωτήματα ή αιτήματα και τα κατευθύνει στο κατάλληλο τμήμα ή μέλος του προσωπικού, ανάλογα με το περιεχόμενο του ερωτήματος ή αιτήματος.

Η παροχή των προσωπικών σας δεδομένων για την περιήγηση και την χρήση των υπηρεσιών της παρούσας ιστοσελίδας εναπόκειται στην ελεύθερη βούλησή σας να κάνετε εγγραφή ως μέλος της ιστοσελίδας με την κοινοποίηση των απαιτούμενων δεδομένων.

Για την απλή περιήγησή σας στον ιστόποτο του ΤΥΠΑΤΕ δεν θα σας ζητηθούν στοιχεία. Για την χρήση όμως της φόρμας επικοινωνίας και των υπηρεσιών με τις οποίες αυτή είναι συνδεδεμένη, αρχικώς θα σας ζητούνται απλά στοιχεία ταυτοποίησης ότι είστε μέλος μας, δεδομένου ότι μόνον τα μέλη μας έχουν δικαίωμα χρήσης της φόρμας επικοινωνίας. Τα στοιχεία αυτά είναι κατ’ ελάχιστον το ονοματεπώνυμο και ο αριθμός μητρώου μέλους ή και ο προσωπικός κωδικός πρόσβασης (password)/όνομα χρήστη (username), εφόσον αυτά επαρκούν για την ταυτοποίηση και την επιβεβαίωση της ιδιότητας του μέλους, δεδομένου ότι διευκρινίζεται ότι για την χρήση της φόρμας επικοινωνίας και των υπηρεσιών με τις οποίες αυτή είναι συνδεδεμένη προυπόθεση αποτελεί η εγγραφής σας στον Ιστότοπο καθώς τα ανωτέρω (χρήση φόρμας επικοινωνίας και υπηρεσιών) προορίζονται μόνο για Εγγεγραμμένους Χρήστες/Μέλη. Η εγγραφή στον Ιστότοπο για την χρήση της φόρμας επικοινωνίας είναι δυνατή μέσω της εισαγωγής συγκεκριμένων Προσωπικών Πληροφοριών, απαραίτητων για την επαλήθευση της Tαυτότητας του Υποκείμενου Προσωπικών Δεδομένων ως μέλους του ΤΥΠΑΤΕ και την εξέλιξη των προσφερόμενων υπηρεσιών στους εγγεγραμμένους χρήστες. Για το σκοπό αυτό, το ΤΥΠΑΤΕ δύναται να συλλέξει, σχετικά με κάθε υπηρεσία και τα χαρακτηριστικά της, τα απαραίτητα Προσωπικά Δεδομένα για την εξέλιξη της υπηρεσίας που ζητήθηκε από το Υποκείμενο Προσωπικών Δεδομένων. Γίνεται μνεία ότι για την αποδοχή της εγγραφής στον ιστότοπο για την χρήση της φόρμας επικοινωνίας και των συνδεδεμένων με αυτήν υπηρεσιών, το ΤΥΠΑΤΕ έχει δικαίωμα να διασταυρώνει – επιβεβαιώνει τα προσωπικά δεδομένα που του γνωστοποιούνται για τον σκοπό αυτόν με τα στοιχεία – αρχεία δεδομένων που διατηρεί νομίμως ως υπεύθυνος επεξεργασίας με άλλη αιτία και συγκεκριμένα για άλλους σκοπούς  υπό την νομική βάση της συμβατικής σχέσης νομικού προσώπου – μέλους. Με την υποβολή αιτήματος για χρήση της φόρμας επικοινωνίας και των συνδεδεμένων με αυτήν υπηρεσιών, το υποκείμενο τεκμαίρεται ότι συναινεί στην διασταύρωση – επιβεβαίωση με τα δεδομένα του που τηρούνται νομίμως στο μητρώο μελών του ΤΥΠΑΤΕ.

Περαιτέρω, ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας, ενώ περιηγείστε ή χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες που σας προσφέρει το ΤΥΠΑΤΕ συλλέγει και επεξεργάζεται δεδομένα περιήγησης μέσω των cookies (εφόσον έχετε αποδεχθεί την σχετική πολιτική) όπως ορίζεται κατωτέρω.

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών σας δεδομένων διέπεται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού, του κοινοτικού και του διεθνούς δικαίου σχετικά με την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (οράτε ανωτέρω), καθώς και τις Αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, με βάση τις οποίες έχει διαμορφωθεί η παρούσα πληροφοριακή ιστοσελίδα. Οποιαδήποτε ενδεχόμενη μελλοντική μεταβολή του ως άνω κανονιστικού πλαισίου, θα αποτυπωθεί στην παρούσα και θα υπάρξει ενημέρωση των μελών με επισήμανση στην παρούσα ιστοσελίδα, εκτός από όσους έχουν δηλώσει ότι δεν επιθυμούν τέτοια ενημέρωση.

Προκειμένου να είναι εφικτή από τις υπηρεσίες του ΤΥΠΑΤΕ η διαχείριση, η διεκπεραίωση και, σε κάθε περίπτωση, η ανταπόκριση στα αιτήματα/ερωτήματα που υποβάλλονται μέσω της φόρμας επικοινωνίας, μπορεί να συλλέξουμε ή και να αποθηκεύσουμε το πλήρες όνομά σας, το email σας, τη διεύθυνσή σας, στοιχεία επικοινωνίας, στοιχεία ταυτότητας (αριθμός, εκδούσα αρχή), στοιχεία φορολογικής σας κατάστασης (αριθμός φορολογικού μητρώου), στοιχεία προσωπικής και οικογενειακής σας κατάστασης (εν ενεργεία, συνταξιούχος, έγγαμος, άγαμος, χήρος, διαζευγμένος, με ή χωρίς τέκνα κλπ), της υπηρεσιακής σας κατάστασης (τόπος και υπηρεσιακή διεύθυνση εργασίας), νομιμοποιητικών εγγράφων (πχ πιστοποιητικά δημοσίων αρχών, εξουσιοδοτήσεις, υπεύθυνες δηλώσεις κλπ)  και οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες και στοιχεία μπορεί να μας έχετε διαθέσει και αφορούν το ερώτημα/αίτημα που υποβάλετε με αυτήν την διαδικασία. Στις περιπτώσεις που το αίτημα απευθύνεται στη Διοίκηση ή σε διοικητική υπηρεσία του ΤΥΠΑΤΕ και υποβάλλεται μέσω στων συνδέσμων (links) που αναγράφονται στην ιστοσελίδα, διευκρινίζεται ότι ουδεμία εκ των πληροφοριών που αναφέρονται σε προσωπικά δεδομένα δεν αποθηκεύεται στον ιστότοπο αλλά το σύνολο των δεδομένων μεταφέρεται απευθείας στα αρχεία των υπηρεσιών στις οποίες απευθύνεται το ερώτημα/αίτημα χωρίς διατήρηση αντιγράφων κι ως εκ τούτου, από την μεταφορά τους ισχύει η πολιτική απορρήτου που αναφέρεται σε αυτήν την επεξεργασία. Σε κάθε περίπτωση οι πληροφορίες που συλλέγονται και αποθηκεύονται για τους σκοπούς της περιήγησης και της χρήσης των υπηρεσιών της ιστοσελίδας χρησιμοποιούνται αυστηρά για να ανταποκριθούμε ικανοποιητικά στις ερωτήσεις ή τα αιτήματά σας και δεν θα αποκαλυφθούν σε τρίτους εκτός από εκείνους που αναφέρονται στην παρούσα πολιτική ή όπου η δημοσιοποίηση απαιτείται ή επιτρέπεται από το νόμο. Μερικές από τις περιπτώσεις όπου η συλλογή προσωπικών δεδομένων είναι απαραίτητη είναι (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά) είναι : η διοργάνωση εκδηλώσεων με ονομαστικές προσκλήσεις, η αποστολή ενημερωτικού /πληροφοριακού υλικού που αφορά την λειτουργία και τους σκοπούς του ΤΥΠΑΤΕ και των υπηρεσιών του, η αποστολή υλικού και ενημερώσεων που αφορούν συνελεύσεις, ψηφοφορίες κλπ, η αποστολή ανακοινώσεων/εγκυκλίων που εκδίδονται από το ΤΥΠΑΤΕ, η συμμετοχή σε δημόσια διαβούλευση για ζητήματα που αφορούν την λειτουργία του ΤΥΠΑΤΕ, η αποστολή ενημερωτικού/πληροφοριακού υλικού που αφορά την δραστηριότητα συγγενών φορέων,  η αποστολή ευχετήριων καρτών,  λαχειοφόρες αγορές, κληρώσεις, έπαθλα, βραβεία, αριστεία, κ.λπ. Επίσης το ΤΥΠΑΤΕ μπορεί να χρησιμοποιήσει τα στοιχεία για λόγους στατιστικών ερευνών, καταγραφής της δημογραφικής κατάστασης των μελών, αναλύσεων σε συνολική μορφή με σκοπό την βελτίωση ή και των έλεγχο των παρεχομένων υπηρεσιών, καταγραφής των επιθυμιών και αναγκών των μελών του, πάλι με σκοπό την βελτίωση των υπηρεσιών του κλπ.

 

Για τη νόμιμη επεξεργασία των δεδομένων σας υπό τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679, αναγνωρίζουμε ως νόμιμη βάση για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα τόσο την ιδιότητα σας ως εγγεγραμμένων μελών της ιστοσελίσδας και του ΤΥΠΑΤΕ για τα στοιχεία που είναι απαραίτητα από τον νόμο και το Καταστατικό για την εκπλήρωση των σκοπών του ΤΥΠΑΤΕ, όπως αυτά ορίζονται σε αυτά (νόμο και Καταστατικό) αλλά και των υποχρεώσεων των μελών έναντι του Ταμείου, όσο και την παραχώρηση της ρητής συγκατάθεσής σας για την επεξεργασία, με την υποβολή της εκάστοτε φόρμας, μόνο σε περίπτωση που συμφωνείτε με την πολιτική αυτή εφόσον προηγουμένως έχετε λάβει γνώση του των όρων και προυποθέσεων που την ρυθμίζουν.

 

Μεταβίβαση Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Το ΤΥΠΑΤΕ μπορεί να αποκαλύψει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που έχουν συλλεχθεί στον βαθμό που αυτό είναι εύλογα αναγκαίο για την διαχείριση των ερωτήσεων και των αιτημάτων σας, ιδίως προς τις αρμόδιες υπηρεσίες και τις διοικητικές υπηρεσίες του ΤΥΠΑΤΕ οι οποίες αναλαμβάνουν την διεκπεραίωσή τους. Το ΤΥΠΑΤΕ δεσμεύεται και έχει προβεί ήδη σε όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε τέτοιες μεταβιβάσεις να προστατεύονται από κατάλληλα μέτρα προστασίας (π.χ. χαρακτηριστικά και όχι περιοριστικά ρήτρες δημοσιοποίησης προσωπικών δεδομένων εντός των επιμέρους υπηρεσιών του ΤΥΠΑΤΕ, ρήτρες δημοσιοποίησης προσωπικών δεδομένων σε υπεργολάβους, ρήτρες δημοσιοποίησης προσωπικών δεδομένων σε τρίτους, ρήτρες δημοσιοποίησης προσωπικών δεδομένων τα οποία είναι αναγκαία για την νομική συμμόρφωση κτλ.). Επιπλέον, μπορεί να δημοσιοποιήσουμε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα όταν τέτοιου είδους δημοσιοποιήσεις είναι αναγκαίες για την συμμόρφωση με μια νομική υποχρέωση στην οποία είμαστε υποκείμενοι.

Ενδεικτικές περιπτώσεις δημοσιοποίησης δεδομένων :

– στις εταιρίες Courier με τις οποίες συνεργάζεται, ώστε να εξασφαλίσει την αποστολή προς εσάς στοιχείων (π.χ. εγγράφων) με βάση τα ανωτέρω

– σε τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που ενδέχεται να παρέχουν για λογαριασμό του ΤΥΠΑΤΕ υπηρεσίες ενημέρωσης της ιστοσελίδας

– σε τρίτους συνεργάτες μας οι οποίοι παρέχουν τεχνικές υπηρεσίες, όπως ενδεικτικά υπηρεσίες φιλοξενίας και τεχνικής υποστήριξης.

            Όλοι οι συνεργάτες, αντιπρόσωποι ή/και υπεργολάβοι έχουν αξιολογηθεί και επιλεγεί από το ΤΥΠΑΤΕ για την αποδεδειγμένη αξιοπιστία και ικανότητά τους και όλοι συμμορφώνονται με τη νομοθεσία που ορίζεται στις ως άνω παραγράφους. Επίσης έχουν δεσμευτεί εγγράφως με ειδικές ρήτρες ότι θα χρησιμοποιούν μόνον τα απαραίτητα για την εκάστοτε εργασία δεδομένα και σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται να τα διαθέσουν ή διαβιβάσουν περαιτέρω, υποκείμενοι στην αντίστοιχη νομοθεσία με τις προβλεπόμενες κυρώσεις σε περίπτωση που παραβούν τις δεσμεύσεις τους. Το πλαίσιο συνεργασίας τους με το ΤΥΠΑΤΕ έχει καθοριστεί στις αντίστοιχες συμβάσεις, ενώ το ΤΥΠΑΤΕ προβαίνει σε περαιτέρω εξειδίκευση των δεδομένων που παρέχει στους ανωτέρω και τους είναι απαραίτητα ανά περίπτωση για τη συγκεκριμένη εργασία και χρήση.

Διατήρηση Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Το ΤΥΠΑΤΕ δεσμεύεται να μην διατηρήσει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για μια περίοδο μεγαλύτερη από αυτή που είναι αναγκαία και να προβαίνει στην διαγραφή τους με την απαιτούμενη ασφάλεια μετά την πάροδο του χρόνου που υπερβαίνει τους σκοπούς της διατήρησής τους.

Δικαίωμα Πρόσβασης

Το ΤΥΠΑΤΕ λαμβάνει ως δεδομένο ότι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα οποία συλλέγονται με τον τρόπο που ορίζεται στο παρόν (ήτοι κατά κύριο λόγο με την συμπλήρωση της φόρμας επικοινωνίας από το ίδιο το μέλος) είναι επακριβή και ολοκληρωμένα. Σε κάθε περίπτωση τα υποκείμενα των δεδομένων έχουν δικαίωμα να έχουν πρόσβαση στα δικά τους δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα με μία απλή αίτηση και να τα λαμβάνουν είτε σε φυσική είτε σε ηλεκτρονική μορφή με αποστολή στην ηλεκτρονική διεύθυνση που θα δηλωθεί από το υποκείμενο.

Δικαίωμα Διόρθωσης και Διαγραφής

Είστε ελεύθεροι να ζητήσετε την διόρθωση, την συμπλήρωση, την επικαιροποίηση, την διαγραφή, τον περιορισμό ή την αφαίρεση οποιασδήποτε πληροφορίας διατηρείται σχετικά με εσάς, με μία απλή σας αίτηση.

Σε περίπτωση ενάσκησης κάποιου εκ των ως άνω δικαιωμάτων το ΤΥΠΑΤΕ δεσμεύεται και υποχρεούται να διαγράψει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα όταν ισχύει κάποιο από τα ακόλουθα:

 1. τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν είναι πλέον απαραίτητα για τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν ή επεξεργάστηκαν
 2. το υποκείμενο των δικαιωμάτων – μέλος του ΤΥΠΑΤΕ αποσύρει τη συναίνεσή του και δεν υπάρχει άλλη νόμιμη βάση για επεξεργασία
 3. υπάρξει ένσταση στην επεξεργασία που διενεργείται με βάση τα έννομα συμφέροντα του Διαχειριστή Δεδομένων και δεν υπάρχουν άλλοι υπερισχύοντες νόμιμοι λόγοι για τη επεξεργασία
 4. τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα έχουν υποβληθεί σε μη νόμιμη επεξεργασία.

Εάν έχει ληφθεί το αίτημα για την διαγραφή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, η ταυτοποίηση έχει επιβεβαιωθεί, το αίτημα πληροί μία από τις ανωτέρω απαιτήσεις και δεν υπάρχει νόμιμος λόγος που να αντιτίθεται στην επεξεργασία, το ΤΥΠΑΤΕ δεσμεύεται να διαγράψει τηρώντας όλα τα μέτρα ασφαλείας τα σχετικά δεδομένα στο σύνολό τους ή κατά το μέρος που έχει ζητήσει το υποκείμενο – μέλος μας. Το αίτημα θα πρέπει να καταχωρηθεί στο Αρχείο Καταγραφής Αιτημάτων των Υποκείμενων των Δεδομένων.

Εάν το ΤΥΠΑΤΕ δεν μπορεί ή δεν νομιμοποιείται να διαγράψει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα εξαιτίας ύπαρξης νόμιμης βάσης για την επεξεργασία τους ή άλλων νόμιμων λόγων επεξεργασίας που υπερισχύουν του δικαιώματος διαγραφής, θα διασφαλίσει ότι:

 1. δεν μπορεί ή δεν θα προσπαθήσει να χρησιμοποιήσει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για να δικαιολογήσει οποιαδήποτε απόφαση σχετικά με ένα άτομο ή με τρόπο ο οποίος επηρεάζει το άτομο αυτό με οποιοδήποτε τρόπο παρά μόνον για τους ανωτέρω λόγους που επιβάλουν την διατήρησή τους (άλλη νόμιμη βάση ή νόμιμος λόγος διατήρησης)
 2. δεν δίνει σε κανένα άλλο οργανισμό πρόσβαση στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα
 3. προστατεύει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα με την κατάλληλη τεχνική και οργανωτική ασφάλεια, και δεσμεύεται στην μόνιμη διαγραφή των πληροφοριών εάν, ή όποτε, αυτές γίνουν διαθέσιμες.

Δικαίωμα στη Φορητότητα των Δεδομένων

Κατόπιν αιτήματος, μπορείτε να ζητήσετε και να λάβετε ένα αντίγραφο των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τηρούνται στο Ταμείο μας. Αυτά τα αιτήματα θα πρέπει να επεξεργάζονται εντός ενός μήνα, δεδομένου ότι δεν υπάρχει υπερβολική επιβάρυνση και δεν διακυβεύει την ιδιωτικότητα των ατόμων.

Εάν το ΤΥΠΑΤΕ δεν μπορεί να ανταποκριθεί πλήρως και άμεσα στο αίτημα αυτό εντός του διαστήματος των 30 ημερών που ορίζεται, αρμόδιος εξουσιοδοτημένος υπάλληλος τα στοιχεία του οποίου θα γνωστοποιούνται στα μέλη μας  θα παράσχει εγκαίρως τις ακόλουθες πληροφορίες στο αιτούντα, ή στον νομικά εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους εντός του χρονικού διαστήματος που έχει προσδιοριστεί:

 1. Μια επιβεβαίωση της παραλαβής του αιτήματος.
 2. Οποιαδήποτε πληροφορία έχει εντοπιστεί μέχρι σήμερα.
 3. Λεπτομέρειες για οποιεσδήποτε πληροφορίες ή τροποποιήσεις έχουν ζητηθεί και οι οποίες δεν θα δοθούν, ο λόγος (λόγοι) για την απόρριψη, και οποιεσδήποτε διαθέσιμες διαδικασίες για την άσκηση ένστασης κατά της απόφασης.
 4. Μία εκτιμώμενη ημερομηνία κατά την οποία θα παρασχεθούν οι υπόλοιπες απαντήσεις.
 5. Μία εκτίμηση τυχόν δαπανών που πρέπει να καταβληθούν από το υποκείμενο των δεδομένων (π.χ. όταν το αίτημα είναι στην φύση του υπερβολικό).
 6. Το όνομα και τα στοιχεία επικοινωνίας του υπευθύνου.

 

Επιγραμματικά, ως Υποκείμενα των Προσωπικών Δεδομένων έχετε τα παρακάτω δικαιώματα:

Δικαίωμα ενημέρωσης

Το ΤΥΠΑΤΕ οφείλει να σας ενημερώνει για την επεξεργασία στην

οποία υποβάλλει τα δεδομένα σας, όπως για το ποια δεδομένα επεξεργάζεται, για ποιο σκοπό,

για ποιο χρονικό διάστημα τα κρατάει, χρησιμοποιώντας σαφή και απλή διατύπωση.

Δικαίωμα πρόσβασης

Έχετε το δικαίωμα να λάβετε από το ΤΥΠΑΤΕ επιβεβαίωση

για το κατά πόσον ή όχι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν υφίστανται επεξεργασία

και, εάν συμβαίνει αυτό, έχετε το δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα αυτά.

Δικαίωμα διόρθωσης

Έχετε το δικαίωμα να απαιτήσετε από το ΤΥΠΑΤΕ

τη διόρθωση τυχόν ανακριβών προσωπικών σας δεδομένων και τη συμπλήρωση τυχόν ελλιπών

δεδομένων σας.

Δικαίωμα διαγραφής

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε από το ΤΥΠΑΤΕ

 τη διαγραφή προσωπικών δεδομένων.  Το αίτημα δύναται να ικανοποιηθεί

εφόσον συντρέχουν συγκεκριμένες προϋποθέσεις και δεν επιβάλλεται η διατήρησή τους από την υφιστάμενη

νομική βάση ή για την εκπλήρωση νόμιμων υποχρεώσεων του ΤΥΠΑΤΕ

με βάση έννομα συμφέροντα του Διαχειριστή Δεδομένων

ή/και δεν υπάρχουν άλλοι υπερισχύοντες νόμιμοι λόγοι για τη επεξεργασία

Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας

Έχετε το δικαίωμα να εξασφαλίσετε από την Εταιρία Αξιοποίησης και Διαχείρισης ΕΜΠ

τον περιορισμό της επεξεργασίας, εφόσον συντρέχουν συγκεκριμένες προϋποθέσεις και

δεν επιβάλλεται η διατήρησή τους από την υφιστάμενη

νομική βάση ή για την εκπλήρωση νόμιμων υποχρεώσεων του ΤΥΠΑΤΕ

με βάση έννομα συμφέροντα του Διαχειριστή Δεδομένων

ή/και δεν υπάρχουν άλλοι υπερισχύοντες νόμιμοι λόγοι για τη επεξεργασία

Δικαίωμα εναντίωσης

Έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε, ανά πάσα στιγμή, στην επεξεργασία

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν.

Το ΤΥΠΑΤΕ στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να σταματήσει

την επεξεργασία, εκτός και αν καταδείξει επιτακτικούς και νόμιμους λόγους οι οποίοι υπερισχύουν

των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών σας ως υποκειμένου των δεδομένων

ή για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων.

Δικαίωμα σε ανθρώπινη παρέμβαση στα πλαίσια απόφασης μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε από το ΤΥΠΑΤΕ

να μην υποβάλλεστε, εφόσον συντρέχει περίπτωση, σε διαδικασία λήψης απόφασης

 αποκλειστικά βάσει αυτοματοποιημένης επεξεργασίας, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ,

η οποία παράγει έννομα αποτελέσματα που σας αφορούν ή σας επηρεάζει σημαντικά με παρόμοιο τρόπο

Δικαίωμα φορητότητας

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε από το ΤΥΠΑΤΕ

να λάβετε τα προσωπικά σας δεδομένα, τα οποία έχετε παράσχει σε δομημένο, κοινώς

χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο,

ή να τα διαβιβάσει το ΤΥΠΑΤΕ σε άλλο πάροχο τον οποίο θα υποδείξετε.

 1.  Για την περαιτέρω διευκόλυνσή σας σχετικά με την άσκηση των σχετικών δικαιωμάτων σας, το ΤΥΠΑΤΕ μεριμνά για την ανάπτυξη εσωτερικών διαδικασιών ώστε να ανταποκρίνεται έγκαιρα και αποτελεσματικά στα σχετικά αιτήματά σας.

Εάν θεωρείτε ότι τα Προσωπικά σας Δεδομένα κρατήθηκαν με παράνομο τρόπο, μπορείτε να παρουσιάσετε μια αίτηση σε μια από τις Εποπτικές Αρχές που είναι αρμόδιες για την τήρηση των Κανόνων Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Συναίνεση υποκειμένου δεδομένων

Με την είσοδο για περιήγηση στην ιστοσελίδα και την χρήση (μετά την εγγραφή) της φόρμας επικοινωνίας και οποιασδήποτε υπηρεσίας συνδέεται με αυτήν δηλώνετε ότι αποδέχεστε και συναινείτε με την παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και ιδίως : α) με την εγγραφή σας για την χρήση της φόρμας και των υπηρεσιών της φόρμας επικοινωνίας και ενδεχομένως την δημιουργία λογαριασμού εφόσον απαιτηθεί β) με τους σκοπούς επεξεργασίας όπως αυτοί περιγράφονται ανωτέρω στο κεφάλαιο με τίτλο «Συλλογή Προσωπικών Δεδομένων» γ) με την υποχρέωση του ΤΥΠΑΤΕ ως υπευθύνου επεξεργασίας να αναφέρει στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων τυχόν παράνομης παραβίασης της βάσης προσωπικών δεδομένων του ιστότοπου ή της βάσης δεδομένων κάθε τρίτου μέρους επεξεργασίας δεδομένων σε οποιονδήποτε και όλα τα σχετικά πρόσωπα και αρχές εντός 72 ωρών από την παραβίαση, δ) στην διαβίβαση των προσωπικών σας δεδομένων σε διωκτικές και εποπτικές αρχές για την απαραίτητη προστασία από κινδύνους για την κρατική και δημόσια ασφάλεια καθώς και για την δίωξη εγκληματικών πράξεων  

 Τροποποιήσεις

Σε περίπτωση που το ΤΥΠΑΤΕ επιλέξει να αλλάξει την παρούσα Πολιτική Απορρήτου ή / και cookies, ή να την επικαιροποιήσει εφόσον τροποποιηθούν οι ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις, θα δημοσιεύσουμε άμεσα τις αλλαγές εδώ με τις απαραίτητες επισημάνσεις ώστε οι χρήστες να λάβουν γνώση του νέου περιεχομένου. Όπου οι αλλαγές είναι σημαντικές, μπορεί επίσης να επιλέξουμε να στείλουμε email στους χρήστες που αφορά, με τις νέες λεπτομέρειες. Όπου απαιτείται από το νόμο, θα πάρουμε τη συγκατάθεσή σας για να κάνουμε τις αλλαγές αυτές.

Σε κάθε περίπτωση, εφόσον συνεχίζετε να χρησιμοποιείτε το Δικτυακό μας τόπο και τις υπηρεσίες του και τις υπηρεσίες μας αφού έχουν γίνει τροποποιήσεις σύμφωνα με τα ανωτέρω, θα θεωρείται ότι αποδέχεστε αυτές τις τροποποιήσεις ανεπιφύλακτα. Εάν δεν συμφωνείτε με τους όρους της παρούσας Πολιτικής, όπως δύναται να τροποποιείται, πρέπει να παύσετε την χρήση του Δικτυακού τόπου και του Ηλεκτρονικού μας Καταστήματος.

Επικοινωνία

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση, ερώτηση ή νομική απαίτηση επί του απορρήτου σας και της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να επικοινωνήσετε οποιαδήποτε στιγμή αποστέλλοντας αίτημα δηλώντας το αίτημά σας ως «απόρρητο» μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) στο ……………..

Εάν έχετε οποιονδήποτε προβληματισμό ή παράπονα σχετικά με την παρούσα πολιτική, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε μαζί μας στο …………………

 

Υπεύθυνος της Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων:

…………………………………..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

 

 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων διέπει την πρόσβαση και τη χρήση του Δικτυακού Τόπου και του Ηλεκτρονικού Καταστήματος της Εταιρίας Αξιοποίησης και Διαχείρισης του Εθνικού Μετσόβιου .

Το  παρόν αναφέρεται στον «Δικτυακό τόπο» (site) και το «Ηλεκτρονικό Κατάστημα» έκθεσης και διάθεσης προϊόντων μέσω του Διαδικτύου, το οποίο διαχειρίζεται και συντηρεί η Εταιρία Αξιοποίησης και Διαχείρισης του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, η οποία εδρεύει στου Ζωγράφου Αττικής, (Ηρώων Πολυτεχνείου 9) με ΑΦΜ 094494449 και εκπροσωπείται νόμιμα (εφεξής Εταιρία Αξιοποίησης και Διαχείρισης ΕΜΠ)

Οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο επισκέπτεται τις σελίδες του site ή κάνει χρήση των υπηρεσιών για λόγους συντομίας στο παρόν αναφέρεται ως «Υποκείμενο Προσωπικών Δεδομένων» ή «Υποκείμενο».

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών σας δεδομένων διέπεται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού, του κοινοτικού και του διεθνούς δικαίου σχετικά με την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και τις Αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, με βάση τις οποίες έχει διαμορφωθεί η παρούσα πληροφοριακή ιστοσελίδα. Οποιαδήποτε ενδεχόμενη μελλοντική μεταβολή του ως άνω κανονιστικού πλαισίου, θα αποτυπωθεί στην παρούσα και θα υπάρξει ενημέρωση του πελατολογίου του eshop με email, εκτός από όσους έχουν δηλώσει ότι δεν επιθυμούν τέτοια ενημέρωση.

Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (εφεξής η «Πολιτική Δεδομένων» ή «ΠΠΠΔ») έχει σκοπό την ενημέρωσή σας για την πολιτική της Εταιρία Αξιοποίησης και Διαχείρισης ΕΜΠ αναφορικά με τα προσωπικά σας δεδομένα, τα οποία εσείς μας χορηγείτε, ώστε να γνωρίζετε το σκοπό επεξεργασίας τους από εμάς, την κατηγορία των αποδεκτών, και τις διαδικασίες που μπορείτε να ακολουθήσετε για να ασκήσετε τα νόμιμα δικαιώματά σας.

H παρούσα Πολιτική αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των Γενικών Όρων Χρήσης και των Γενικών Όρων Συναλλαγών του e-shop και ενιαίο με αυτούς σύνολο. Η Εταιρία Αξιοποίησης και Διαχείρισης ΕΜΠ μέσω του…………., υπό την ιδιότητά του ως Υπεύθυνου της επεξεργασίας δεδομένων, δύναται κατά καιρούς να τροποποιεί τους Όρους και τις Πολιτικές του, μεταξύ των οποίων και την ΠΠΠΔ, είτε εν όλω είτε εν μέρει, κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια. Οποιαδήποτε τροποποίηση στην παρούσα θα ισχύει ευθύς αμέσως μόλις η τροποποιημένη Πολιτική αναρτηθεί στο Δικτυακό τόπο. Σας προτρέπουμε, λοιπόν να επαληθεύετε περιοδικά το περιεχόμενό

Σε κάθε περίπτωση, εφόσον συνεχίζετε να χρησιμοποιείτε το Δικτυακό μας τόπο και τις υπηρεσίες του και τις υπηρεσίες του Ηλεκτρονικού μας Καταστήματος αφού έχουν γίνει τροποποιήσεις σύμφωνα με τα ανωτέρω, θα θεωρείται ότι αποδέχεστε αυτές τις τροποποιήσεις ανεπιφύλακτα. Εάν δεν συμφωνείτε με τους όρους της παρούσας Πολιτικής, όπως δύναται να τροποποιείται, πρέπει να παύσετε την χρήση του Δικτυακού τόπου και του Ηλεκτρονικού μας Καταστήματος.

Το απόρρητό σας καθώς και η ασφάλεια και προστασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι πολύ σημαντικά για εμάς. Για τον λόγο αυτό συλλέγουμε και διαχειριζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα με τη μέγιστη προσοχή, υπεύθυνα και υιοθετούμε ειδικά μέτρα για να τα διαφυλάξουμε με ασφάλεια. Για να έχετε λεπτομερείς ενδείξεις για το πως διαχειριζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα, σας προσκαλούμε να διαβάσετε την ακόλουθη Πολική Δεδομένων, όπου θα βρείτε όλες τις βασικές πληροφορίες για την επεξεργασία από την Εταιρία Αξιοποίησης και Διαχείρισης ΕΜΠ των προσωπικών σας δεδομένων σε σχέση με την περιήγησή σας στο e-shop μας και με τη χρήση των προσφερόμενων υπηρεσιών.

Σας προτρέπουμε, επίσης να διαβάσετε την «Πολιτική Cookies» που περιέχει λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες που σας παρέχουμε. Ορισμένες υπηρεσίες ενδέχεται να υπόκεινται σε συγκεκριμένες νομικές προϋποθέσεις και κανονισμούς. Στις περιπτώσεις αυτές, θα φροντίσουμε να σας παρέχουμε εγκαίρως όλες τις πληροφορίες που τυχόν χρειάζονται κάθε φορά.

Η Εταιρία Αξιοποίησης και Διαχείρισης ΕΜΠ δεν ευθύνεται σε καμία περίπτωση για τους Όρους Προστασίας και Διαχείρισης των Προσωπικών Δεδομένων άλλων δικτυακών τόπων, προς τους οποίους μπορείτε να συνδεθείτε με δική σας ευθύνη μέσω συνδέσμων (links) του παρόντος δικτυακού τόπου.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση, ερώτηση ή νομική απαίτηση επί του απορρήτου σας και της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να επικοινωνήσετε οποιαδήποτε στιγμή αποστέλλοντας αίτημα δηλώντας το αίτημά σας ως «απόρρητο» μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) στο ……………..

Υπεύθυνος της Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων:

…………………………………..

 

 1. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

2.1. ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Ως Προσωπικό Δεδομένο νοείται κάθε πληροφορία που αναφέρεται στο υποκείμενο των δεδομένων, ήτοι κάθε πληροφορία που αναφέρεται σε κάθε φυσικό πρόσωπο στο οποίο αναφέρεται το δεδομένο και του οποίου η ταυτότητα είναι γνωστή ή μπορεί να εξακριβωθεί. Τέτοια στοιχεία, όπως ορίζουν ο Νόμος και οι σχετικές ευρωπαϊκές διατάξεις (ενδεικτικά N. 4624/2019, Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679, Οδηγία (EE) 2016/680), αποτελούν, για παράδειγμα, το όνομα, η διεύθυνση, η ημερομηνία γέννησης και το φύλο του μέλους, ο αριθμός κινητού τηλεφώνου, ο αριθμός φορολογικού μητρώου, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) καθώς και δεδομένα χρήσης, όπως, για παράδειγμα, το όνομα χρήστη (username), κωδικός πρόσβασης (Password) και διεύθυνση IP.

2.2. ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Για την απλή περιήγησή σας στο Ηλεκτρονικό μας κατάστημα δε σας ζητείται κανένα προσωπικό σας στοιχείο. Ωστόσο, ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας, ενώ περιηγείστε ή χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες που σας προσφέρει η Εταιρία Αξιοποίησης και Διαχείρισης ΕΜΠ συλλέγει και επεξεργάζεται δεδομένα περιήγησης μέσω των cookies (εφόσον έχετε αποδεχθεί την σχετική πολιτική) που αφορούν αποκλειστικά και μόνο τις αγοραστικές σας συνήθειες.

Οι κατηγορίες προσωπικών δεδομένων που συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε κατά την επίσκεψη/περιήγησή σας στο Δικτυακό Τόπο και Ηλεκτρονικό Κατάστημα της Εταιρίας Αξιοποίησης και Διαχείρισης ΕΜΠ είναι οι ακόλουθες:

α) Σύμφωνα με το Νόμο και τους Γενικούς Όρους Χρήσης, συλλέγουμε τα απαραίτητα Προσωπικά Δεδομένα ώστε να ολοκληρώσουμε, να εκτελέσουμε και να αποστείλουμε την παραγγελία σας. Μεταξύ αυτών, ενδεικτικά, είναι: τo Όνομα και Επίθετο, η Ηλεκτρονική Διεύθυνση (email), το Τηλέφωνο Επικοινωνίας (σταθερό και κινητό), η Διεύθυνση Αποστολής Προϊόντων (οδός, πόλη, ταχυδρομικός κώδικας, χώρα), η Διεύθυνση Χρέωσης της παραγγελίας, η Ημερομηνία Γέννησης, το Φύλο και τα Στοιχεία Πληρωμής όπως τη μάσκα της Πιστωτικής/Χρεωστικής Κάρτας, τα Στοιχεία Κάρτας Προνομίων κ.λπ. και ο Τύπος Παραστατικού που θέλετε να εκδώσουμε (Απόδειξη ή Τιμολόγιο). Στην περίπτωση που ζητήσετε την έκδοση Τιμολογίου θα σας ζητηθούν στοιχεία σας όπως η Επωνυμία, ο Α.Φ.Μ., η Δ.Ο.Υ., η Δραστηριότητα, η Διεύθυνση της έδρας σας καθώς και Τηλέφωνα Επικοινωνίας (σταθερό και κινητό).

β) συλλέγουμε την Ηλεκτρονική σας Διεύθυνση (email) κατά την εγγραφή σας στην υπηρεσία των Ενημερωτικών μας Δελτίων (Newsletters), με σκοπό την αποστολή σε εσάς ενημερωτικών δελτίων για την Εταιρία Αξιοποίησης και Διαχείρισης ΕΜΠ, τα προϊόντα/ υπηρεσίες της, τυχόν προσφορές κ.λπ. Αν επιλέξετε να συμμετάσχετε στο ενημερωτικό δελτίο ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μας, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που μας δηλώνετε μπορεί να προωθηθεί σε εταιρία παροχής υπηρεσιών marketing ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας θα παραμείνει και στη βάση δεδομένων της εταιρίας για όσο συνεχίζουμε να χρησιμοποιούμε τις υπηρεσίες για τις υπηρεσίες marketing ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή μέχρι να ζητήσετε ρητά την διαγραφή από τη λίστα. Μπορείτε να το κάνετε αυτό χρησιμοποιώντας τους συνδέσμους διαγραφής που περιέχονται σε όλα τα ενημερωτικά δελτία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που σας στέλνουμε. Για το χρονικό διάστημα που η ηλεκτρονική σας διεύθυνση παραμένει στη βάση δεδομένων της εταιρίας θα λαμβάνετε περιοδικά ενημερωτικά μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από εμάς.

γ) συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα Προσωπικά Δεδομένα, όπως το Όνομα, το Επίθετο, το Email, το Τηλέφωνο και τον Κωδικό της Παραγγελίας σας, που μας παρέχετε όταν επικοινωνείτε, ώστε να εξασφαλιστεί η δυνατότητα επικοινωνίας μαζί σας, με σκοπό την παροχή βοήθειας αναφορικά με τις τρέχουσες παραγγελίες σας καθώς και την ενημέρωσή σας για νέα προϊόντα/υπηρεσίες.

δ) συλλέγουμε το Όνομα και Επίθετό σας, την Ηλεκτρονική σας Διεύθυνση (e-mail), τον Προσωπικό Κωδικό Πρόσβασης (Password), το Φύλο και την Ημερομηνία Γεννήσεώς σας κατά την εγγραφή σας ως Μέλος  και το άνοιγμα Λογαριασμού, ώστε να ολοκληρώσετε τις αγορές σας από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα.

ε) σε περίπτωση που παρέχετε προσωπικά δεδομένα τρίτων συμβαλλόμενων (όπως π.χ. Όνομα, Επίθετο, Διεύθυνση, Τηλέφωνο) για π.χ. περιπτώσεις αγοράς δώρων για κάποιο Τρίτο Πρόσωπο, η Εταιρία Αξιοποίησης και Διαχείρισης ΕΜΠ θα προστατεύσει τα Προσωπικά Δεδομένα του Τρίτου Προσώπου σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

2.3. ΣΚΟΠΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Τα προσωπικά δεδομένα που δηλώνετε κατά την επίσκεψη/περιήγησή σας στις σελίδες και τις υπηρεσίες του διαδικτυακού τόπου της Εταιρίας Αξιοποίησης και Διαχείρισης ΕΜΠ, προορίζονται και επεξεργάζονται αποκλειστικά και μόνο για τους ακόλουθους σκοπούς:

– για την ολοκλήρωση και εκτέλεση του συμβολαίου αγοράς των προϊόντων που προσφέρει η Εταιρία Αξιοποίησης και Διαχείρισης ΕΜΠ. Με την ολοκλήρωση της αγορά σας, θα σας ζητηθούν τα απαραίτητα Προσωπικά Δεδομένα που θα διασφαλίζουν τις ενέργειες εκτέλεσης της σύμβασης, όπως την πληρωμή, τους απαραίτητους ελέγχους κατά της απάτης (στις περιπτώσεις πληρωμής με πιστωτική/χρεωστική κάρτα), την χρέωση, την αποστολή του προϊόντος και την διαχείριση τυχόν επιστροφής,

– για την προσφορά υπηρεσιών της Εταιρίας Αξιοποίησης και Διαχείρισης ΕΜΠ μέσω της εγγραφής σας στον Ιστότοπο και τη χρήση υπηρεσιών που προορίζονται μόνο για Εγγεγραμμένους Χρήστες/Μέλη. Η εγγραφή στον Ιστότοπο είναι δυνατή μέσω της εισαγωγής συγκεκριμένων Προσωπικών Πληροφοριών, απαραίτητων για την επαλήθευση της Tαυτότητας του Υποκείμενου Προσωπικών Δεδομένων και την εξέλιξη των προσφερόμενων υπηρεσιών στους εγγεγραμμένους χρήστες. Για το σκοπό αυτό, η Εταιρία Αξιοποίησης και Διαχείρισης ΕΜΠ δύναται να συλλέξει, σχετικά με κάθε υπηρεσία και τα χαρακτηριστικά της, τα απαραίτητα Προσωπικά Δεδομένα για την εξέλιξη της υπηρεσίας που ζητήθηκε από το Υποκείμενο Προσωπικών Δεδομένων,

– για την μεταξύ μας επικοινωνία, και τη διαχείριση των αιτημάτων σας

– για λόγους στατιστικών ερευνών και αναλύσεων με δεδομένα σε συνολική μορφή με σκοπό την κατανόηση του τρόπου με τον οποίο οι χρήστες αλληλοεπιδρούν και χρησιμοποιούν τον Ιστότοπο της Εταιρίας Αξιοποίησης και Διαχείρισης ΕΜΠ, ώστε να βελτιώνουμε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας.

Στις ανωτέρω περιπτώσεις, η επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων θεωρείται νόμιμη καθώς αποσκοπεί στην εκτέλεση συμβολαίου μεταξύ μας ή στην παροχή συγκεκριμένης υπηρεσίας που εσείς ζητήσατε.

Τα στοιχεία αυτά δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν από οποιονδήποτε τρίτο χωρίς να τηρηθούν οι ισχύουσες διατάξεις.

2.4. ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η Εταιρία Αξιοποίησης και Διαχείρισης ΕΜΠ επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της εκάστοτε σύμβασης και μετά την καθ’ οιοδήποτε τρόπο λύση ή λήξη αυτής για όσο χρονικό διάστημα ορίζεται από το εκάστοτε ισχύον νομικό πλαίσιο.

Ειδικότερα, τα προσωπικά σας δεδομένα τα οποία επεξεργάζεται η Εταιρία Αξιοποίησης και Διαχείρισης ΕΜΠ τηρούνται υποχρεωτικά καθ’ όλη τη διάρκεια που επιβάλει ο σκοπός της επεξεργασίας για τον οποίο υποβάλλονται σε επεξεργασία ή/και το εκάστοτε ισχύον νομικό πλαίσιο.

Με τη λήξη αυτής της διάρκειας, τα δεδομένα τηρούνται σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο για το χρονικό διάστημα που προβλέπεται από τη λήξη της σχέσης ή για όσο χρόνο απαιτείται για την προάσπιση δικαιωμάτων της Εταιρίας Αξιοποίησης και Διαχείρισης ΕΜΠ ενώπιον Δικαστηρίου ή και άλλης αρμόδιας Αρχής.

2.5. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΥΤΩΝ

Τα Προσωπικά σας Δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία από το…………………………… που φέρει την ιδιότητα του Υπεύθυνου Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Για απαιτήσεις οργάνωσης και λειτουργίας σχετικές με την παροχή προϊόντων και υπηρεσιών από την Εταιρία Αξιοποίησης και Διαχείρισης ΕΜΠ, ο …………δύναται να διαβιβάσει τις προσωπικές σας πληροφορίες σε αντιπροσώπους ή/και υπεργολάβους της με σκοπό την υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση της συναλλακτικής σχέσης σας μαζί της, αλλά πάντοτε υπό προϋποθέσεις που εξασφαλίζουν πλήρως ότι τα προσωπικά σας στοιχεία δεν υφίστανται οποιαδήποτε παράνομη επεξεργασία, ήτοι άλλη από το σκοπό της διαβίβασης σύμφωνα με τα ανωτέρω.

Η Εταιρία Αξιοποίησης και Διαχείρισης ΕΜΠ διατηρεί το δικαίωμα για τους ανωτέρω σκοπούς να διαβιβάσει τα Προσωπικά σας Δεδομένα:

– στις εταιρίες Courier με τις οποίες συνεργάζεται, ώστε να εξασφαλίσει την αποστολή προς εσάς των προϊόντων που επιλέξατε από το Ηλεκτρονικό Κατάστημα ΕΜΠ,

– σε παρόχους πιστωτικών καρτών για την επεξεργασία της πληρωμής εκ μέρους, ώστε να εξασφαλίσει την αποστολή προς εσάς των προϊόντων που επιλέξατε από το Ηλεκτρονικό Κατάστημα της Εταιρίας Αξιοποίησης και Διαχείρισης ΕΜΠ,

– σε τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που ενδέχεται να παρέχουν για λογαριασμό της Εταιρίας Αξιοποίησης και Διαχείρισης ΕΜΠ υπηρεσίες προώθησης και marketing τόσο της ίδιας της Εταιρίας όσο και των προϊόντων ή των υπηρεσιών της,

– σε τρίτους συνεργάτες μας οι οποίοι παρέχουν τεχνικές υπηρεσίες, όπως ενδεικτικά υπηρεσίες φιλοξενίας και τεχνικής υποστήριξης.

Όλοι οι συνεργάτες, αντιπρόσωποι ή/και υπεργολάβοι έχουν αξιολογηθεί και επιλεγεί από την Εταιρία Αξιοποίησης και Διαχείρισης ΕΜΠ για την αποδεδειγμένη αξιοπιστία και ικανότητά τους και όλοι συμμορφώνονται με τη νομοθεσία που ορίζεται στις ως άνω παραγράφους. Επίσης έχουν δεσμευτεί ότι θα χρησιμοποιούν μόνον τα απαραίτητα για την εκάστοτε εργασία δεδομένα και σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται να τα διαθέσουν ή διαβιβάσουν περαιτέρω, υποκείμενοι στην αντίστοιχη νομοθεσία με τις προβλεπόμενες κυρώσεις σε περίπτωση που παραβούν τις δεσμεύσεις τους. Το πλαίσιο συνεργασίας του με την Εταιρία έχει καθοριστεί στις αντίστοιχες συμβάσεις, ενώ η Εταιρία προβαίνει σε περαιτέρω εξειδίκευση των δεδομένων που παρέχει στους ανωτέρω και τους είναι απαραίτητα ανά περίπτωση για τη συγκεκριμένη εργασία και χρήση. Η Εταιρία είναι υπεύθυνη έναντι των πελατών της και για τυχόν παραβάσεις των ανωτέρω συνεργατών της σε σχέση με τα προσωπικά δεδομένα τους. Στην περίπτωση που κάποιοι από αυτούς εδρεύουν σε χώρες που δεν ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η μεταφορά των Προσωπικών σας Δεδομένων πραγματοποιείται με τις εγγυήσεις που ορίζει ο Νόμος.

Η Εταιρία Αξιοποίησης και Διαχείρισης ΕΜΠ δε θα διαθέσει προς πώληση ή άλλως διαβιβάσει ή δημοσιοποιήσει προσωπικά στοιχεία των Υποκείμενων του δικτυακού της τόπου σε τρίτους, εκτός από τους ως άνω αναφερόμενους, χωρίς τη συγκατάθεση του Υποκείμενου, με εξαίρεση την εφαρμογή σχετικών νομικών υπαγορεύσεων και προς τις Αρμόδιες και μόνο Αρχές. Τα τηρούμενα στοιχεία του αρχείου δύνανται να κοινοποιηθούν στις Αρμόδιες Δικαστικές, Αστυνομικές και άλλες Διοικητικές Αρχές κατόπιν νομίμου αιτήματός τους και σύμφωνα με τις κάθε φορά ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις. Επιπλέον σε περίπτωση νόμιμης διάταξης, υπηρεσιακής εντολής ή επίσημης προκαταρκτικής εξέτασης, η Εταιρία Αξιοποίησης και Διαχείρισης ΕΜΠ διατηρεί το δικαίωμα άνευ ετέρου να θέσει τα σχετικά στοιχεία στη διάθεση της αντίστοιχης υπηρεσίας.

2.6. ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΥ

Με τη διενέργεια οποιασδήποτε συναλλαγής σας και χρήση οποιασδήποτε Υπηρεσίας του ιστότοπου “ntua.gr” σύμφωνα με τους Γενικούς Όρους Χρήσης του e-shop της Εταιρίας Αξιοποίησης και Διαχείρισης ΕΜΠ δηλώνετε ότι είστε άνω των 15 ετών και αποδέχεστε και συναινείτε με την παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και ειδικότερα:

2.6.1. Εγγραφή ως Μέλος – Δημιουργία Λογαριασμού

Κατά την εγγραφή σας ως Μέλος στον διαδικτυακό ιστότοπο του «ntua.gr», εάν εισάγετε στο Λογαριασμό Μέλους Προσωπικά σας Δεδομένα, συναινείτε ότι η Εταιρία Αξιοποίησης και Διαχείρισης ΕΜΠ θα χρησιμοποιήσει αυτά τα δεδομένα για όλες τις απαραίτητες χρήσεις προκειμένου να ολοκληρώσει επιτυχώς την μεταξύ σας συναλλαγή.

2.6.2. Ολοκλήρωση Παραγγελίας

Κατά την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας, εάν εισάγετε Προσωπικά σας Δεδομένα, τότε συναινείτε ότι το «ntua.gr» και η Εταιρία Αξιοποίησης και Διαχείρισης ΕΜΠ θα χρησιμοποιήσει αυτά τα δεδομένα για όλες τις απαραίτητες χρήσεις προκειμένου να ολοκληρώσει επιτυχώς την μεταξύ σας συναλλαγή. Επιπλέον, συναινείτε ότι η Εταιρία Αξιοποίησης και Διαχείρισης ΕΜΠ θα χρησιμοποιήσει αυτά τα δεδομένα για ενδεχόμενες επιστροφές χρημάτων προς εσάς σε περίπτωση ασκήσεως από εσάς του Δικαιώματος Υπαναχώρησης σύμφωνα με τις διατάξεις της Πολιτικής Επιστροφών και του Νόμου.

2.6.3. Ενέργειες Marketing και Διαφήμισης

Με την εγγραφή σας στην υπηρεσία Ενημερωτικού Δελτίου (newsletter) στον διαδικτυακό ιστότοπο «ntua.gr» συναινείτε ότι η Εταιρία Αξιοποίησης και Διαχείρισης ΕΜΠ θα επεξεργάζεται και θα χρησιμοποιεί τα προσωπικά σας δεδομένα για διαφημιστικές ενέργειες, όπως π.χ. την αποστολή e-mail με γενικές πληροφορίες ή διαφημιστικό χαρακτήρα (ενημερωτικά δελτία) αναφορικά με την Εταιρία Αξιοποίησης και Διαχείρισης ΕΜΠ, τον διαδικτυακό ιστότοπο, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες του.

Εφόσον το επιθυμείτε, η Εταιρία Αξιοποίησης και Διαχείρισης ΕΜΠ θα παραιτηθεί από τη χρήση των Προσωπικών σας Δεδομένων για διαφημιστικούς σκοπούς, αμέσως μόλις το ζητήσετε  με την απλή και άμεση διαδικασία διαγραφής από τη λίστα των εγγεγραμμένων μελών που λαμβάνουν τα ενημερωτικά δελτία της Εταιρίας Αξιοποίησης και Διαχείρισης ΕΜΠ, είτε ρυθμίζοντας στον Λογαριασμό Μέλους σας τη Λειτουργία Αποστολής Ενημερωτικών Δελτίων είτε κάνοντας Διαγραφή από τον σύνδεσμο που θα περιλαμβάνεται σε κάθε ενημερωτικού τύπου email που λαμβάνετε από εμάς.

2.6.4. Επεξεργασία αναφορικά με απατηλές πράξεις

Η Εταιρία Αξιοποίησης και Διαχείρισης ΕΜΠ οφείλει βάση Νόμου να αναφέρει στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα τυχόν παράνομη παραβίαση της βάσης Προσωπικών Δεδομένων του Ιστότοπου ή της βάσης δεδομένων κάθε τρίτου μέρους επεξεργασίας δεδομένων σε οποιοδήποτε και όλα τα σχετικά πρόσωπα και αρχές εντός 72 ωρών από την παραβίαση εάν είναι προφανές ότι τα προσωπικά δεδομένα που αποθηκεύονται σε μη αναγνωρίσιμη μορφή έχουν παραβιαστεί.

2.6.5. Διαβίβαση σε Νομικές Υπηρεσίες σε περίπτωση ή και ελλείψει Νομικής Διάταξης

Καθώς η διαβίβαση δεδομένων δεν επιτρέπεται βάσει Νόμου, συναινείτε στη διαβίβαση των προσωπικών σας δεδομένων σε διωκτικές και εποπτικές αρχές για την απαραίτητη προστασία από κινδύνους για την κρατική και δημόσια ασφάλεια καθώς και για τη δίωξη εγκληματικών πράξεων.

2.7. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η μεταφορά των Προσωπικών δεδομένων μεταξύ του Ιστότοπου “ntua.gr” και του browser σας γίνεται με κρυπτογράφηση και παραδίδονται μέσω HTTPS.

Τα δεδομένα σας αποθηκεύονται στους διακομιστές μας που βρίσκονται σε ασφαλή τοποθεσία.

2.8. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΥ, ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ

Η παροχή των Προσωπικών σας Δεδομένων αποτελεί συμβατική υποχρέωση. Διατηρείτε την ελεύθερη βούληση και επιλογή σας για το αν θα κοινοποιήσετε σε εμάς τα Προσωπικά σας Δεδομένα ή όχι, αλλά ελλείψει των απαιτούμενων δεδομένων, δεν θα είναι δυνατή η σύναψη ή η εκτέλεση της Σύμβασης Πώλησης και των αιτημάτων σας από τo «ntua.gr» και την Εταιρία Αξιοποίησης και Διαχείρισης ΕΜΠ.

Σε περίπτωση σύναψης Σύμβασης Πώλησης προϊόντων από το «ntua.gr», η επεξεργασία των δεδομένων του Υποκείμενου θα πραγματοποιηθεί με αποκλειστικό σκοπό η Εταιρία Αξιοποίησης και Διαχείρισης ΕΜΠ να δύναται να εκπληρώσει τις νομικές της υποχρεώσεις σύμφωνα με τις φορολογικές διατάξεις και την ισχύουσα νομοθεσία στην οποία υπόκειται.

Είστε ελεύθεροι να αποφασίσετε εάν θα συνάψετε με εμάς Σύμβαση Πώλησης και αν θα κοινοποιήσετε ή όχι τα δεδομένα σας. Εάν, ωστόσο, προχωρήσετε σε σύναψη Σύμβασης Πώλησης τα Προσωπικά σας Δεδομένα θα είναι απαραίτητα και θα επεξεργαστούν για την εκπλήρωση των εν λόγω νομικών υποχρεώσεων στις οποίες υπόκειται η Εταιρία Αξιοποίησης και Διαχείρισης ΕΜΠ

Η Εταιρία Αξιοποίησης και Διαχείρισης ΕΜΠ εκτελεί τις ακόλουθες επεξεργασίες προσωπικών δεδομένων, αποκλειστικά στην περίπτωση στην οποία το Υποκείμενο Προσωπικών Δεδομένων έχει δώσει τη ρητή συγκατάθεσή του:

– διενέργεια δραστηριότητας μάρκετινγκ, δημοσκοπήσεων και έρευνα αγοράς,

– ανάλυση των συνηθειών περιήγησης και κατανάλωσης στο περιβάλλον μέσω της χρήσης του Προφίλ του Υποκείμενου Προσωπικών Δεδομένων, με αποκλειστικό σκοπό τη δημιουργία καλύτερης αγοραστικής εμπειρίας και την εξατομίκευση αυτής στον Ιστότοπό μας.

Η παροχή των Προσωπικών σας Δεδομένων για τέτοιες δραστηριότητες είναι απολύτως προαιρετική. Είστε ελεύθεροι να παρέχετε ή όχι τα Προσωπικά σας Δεδομένα για αυτό το σκοπό, αλλά ελλείψει αυτών η Εταιρία Αξιοποίησης και Διαχείρισης ΕΜΠ δεν θα μπορεί να εκτελέσει ενέργειες marketing και διαφήμισης, δημοσκοπήσεις και έρευνες αγοράς ή αναλύσεις των συνηθειών σας.

Μετά από εξακρίβωση της ταυτότητάς σας, ως Υποκείμενα των Προσωπικών Δεδομένων έχετε τα παρακάτω δικαιώματα:

Δικαίωμα ενημέρωσης

Η Εταιρία Αξιοποίησης και Διαχείρισης ΕΜΠ οφείλει να σας ενημερώνει για την επεξεργασία στην

οποία υποβάλλει τα δεδομένα σας, όπως για το ποια δεδομένα επεξεργάζεται, για ποιο σκοπό,

για ποιο χρονικό διάστημα τα κρατάει, χρησιμοποιώντας σαφή και απλή διατύπωση.

Δικαίωμα πρόσβασης

Έχετε το δικαίωμα να λάβετε από την Εταιρία Αξιοποίησης και Διαχείρισης ΕΜΠ επιβεβαίωση

για το κατά πόσον ή όχι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν υφίστανται επεξεργασία

και, εάν συμβαίνει αυτό, έχετε το δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα αυτά.

Δικαίωμα διόρθωσης

Έχετε το δικαίωμα να απαιτήσετε από την Εταιρία Αξιοποίησης και Διαχείρισης ΕΜΠ

τη διόρθωση τυχόν ανακριβών προσωπικών σας δεδομένων και τη συμπλήρωση τυχόν ελλιπών

δεδομένων σας.

Δικαίωμα διαγραφής

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε από την Εταιρία Αξιοποίησης και Διαχείρισης ΕΜΠ

 τη διαγραφή προσωπικών δεδομένων.  Το αίτημα δύναται να ικανοποιηθεί

εφόσον συντρέχουν συγκεκριμένες .

Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας

Έχετε το δικαίωμα να εξασφαλίσετε από την Εταιρία Αξιοποίησης και Διαχείρισης ΕΜΠ

τον περιορισμό της επεξεργασίας, εφόσον συντρέχουν συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Δικαίωμα εναντίωσης

Έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε, ανά πάσα στιγμή, στην επεξεργασία

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν.

Η Εταιρία Αξιοποίησης και Διαχείρισης ΕΜΠ στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να σταματήσει

την επεξεργασία, εκτός και αν καταδείξει επιτακτικούς και νόμιμους λόγους οι οποίοι υπερισχύουν

των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών σας ως υποκειμένου των δεδομένων

ή για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων.

Δικαίωμα σε ανθρώπινη παρέμβαση στα πλαίσια απόφασης μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε από την Εταιρία Αξιοποίησης και Διαχείρισης ΕΜΠ

να μην υποβάλλεστε, εφόσον συντρέχει περίπτωση, σε διαδικασία λήψης απόφασης

 αποκλειστικά βάσει αυτοματοποιημένης επεξεργασίας, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ,

η οποία παράγει έννομα αποτελέσματα που σας αφορούν ή σας επηρεάζει σημαντικά με παρόμοιο .

Δικαίωμα φορητότητας

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε από την Εταιρία Αξιοποίησης και Διαχείρισης ΕΜΠ

να λάβετε τα προσωπικά σας δεδομένα, τα οποία έχετε παράσχει σε δομημένο, κοινώς

χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο,

ή να τα διαβιβάσει η Εταιρία Αξιοποίησης και Διαχείρισης ΕΜΠ σε άλλο πάροχο.

 Για την περαιτέρω διευκόλυνσή σας σχετικά με την άσκηση των σχετικών δικαιωμάτων σας, η Εταιρία Αξιοποίησης και Διαχείρισης ΕΜΠ μεριμνά για την ανάπτυξη εσωτερικών διαδικασιών ώστε να ανταποκρίνεται έγκαιρα και αποτελεσματικά στα σχετικά αιτήματά σας.

Σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, διατηρείτε το δικαίωμα ενημέρωσης ή και αντίρρησης στην περαιτέρω επεξεργασία των στοιχείων σας σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων. Για το σκοπό αυτό τυχόν αίτημά σας θα πρέπει να απευθύνεται στη σχετική διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (email) …………………..

Εάν θεωρείτε ότι τα Προσωπικά σας Δεδομένα κρατήθηκαν με παράνομο τρόπο, μπορείτε να παρουσιάσετε μια αίτηση σε μια από τις Εποπτικές Αρχές που είναι αρμόδιες για την τήρηση των Κανόνων Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Απαντάμε στα Αιτήματά σας δωρεάν χωρίς καθυστέρηση, και σε κάθε περίπτωση εντός (1) ενός μηνός από τότε που θα λάβουμε το αίτημα σας. Αν, όμως, το Αίτημα σας είναι πολύπλοκο ή υπάρχει μεγάλος αριθμός Αιτημάτων σας θα σας ενημερώσουμε εντός του μήνα αν χρειαστεί να λάβουμε παράταση άλλων (2) δύο μηνών εντός των οποίων θα σας απαντήσουμε. Αν τα Αιτήματα σας είναι προδήλως αβάσιμα ή υπερβολικά ιδίως λόγω του επαναλαμβανόμενου χαρακτήρα τους, η Εταιρία Αξιοποίησης και Διαχείρισης ΕΜΠ μπορεί να αρνηθεί να δώσει συνέχεια στο Αίτημα.

Το παρόν κείμενο μπορεί να υποστεί τροποποιήσεις στην πορεία του χρόνου, σας προτρέπουμε, λοιπόν, να επαληθεύετε περιοδικά το περιεχόμενό του.  

2.9. NOMOΘΕΤΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Η επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων των Χρηστών/Πελατών του «ntua.gr» γίνεται από την Εταιρία Αξιοποίησης και Διαχείρισης ΕΜΠ, η οποία επίσης χρησιμοποιεί Υπεύθυνο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, με έδρα στην ΕΕ και υπόκειται στους όρους του προβλεπόμενου από τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και των λοιπών ευρωπαϊκών και ελληνικών διατάξεων για την επεξεργασία ελληνικών προσωπικών δεδομένων και τους ελέγχους της αρμόδιας Ελληνικής Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.