Κατευθυντήριο πλάνο λειτουργίας και κατάταξης κατηγορίας κατασκήνωσης ΤΥΠΑΤΕ στην Χαλκιδική

Κατευθυντήριο πλάνο λειτουργίας και κατάταξης κατηγορίας κατασκήνωσης ΤΥΠΑΤΕ στην Χαλκιδική