ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΟΣΥΑΤΕ 18/7/2023

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝ/ΣΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΣΤΑΔΙΟΥ 10 & ΟΜΗΡΟΥ 4 – 6ος ΟΡΟΦΟΣ, 105 64 ΑΘΗΝΑ

Τηλ. 3224989  FAX  3230414

ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ  1945

Επισκεφθείτε μας  στο διαδίκτυο  www.osyate.gr

 

 

Αριθ.Πρωτ.  286                                                                                            Αθήνα, 22.6.2023

 

                                                             Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

             ΤΑΚΤΙΚΗΣ   ΓΕΝΙΚΗΣ   ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ,    ME    ΣΚΟΠΟ   ΜΕΤΑΞΥ

ΑΛΛΩΝ  ΑΛΛΑΓΗ   ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ  ( ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗ   ΓΕΝΙΚΗ    ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ )

 

Ύστερα από την απόφαση Νο 358 του Διοικητικού Συμβουλίου του Οικοδομικού Συνεταιρισμού Υπαλλήλων ΑΤΕ,που λήφθηκε στη συνεδρίασή του της  14.6.2023.

 

Κ   Α   Λ   Ο   Υ   Ν   Τ   Α   Ι 

 

Τα μέλη του Συνεταιρισμού σε Τακτική Γενική Συνέλευση για τις 4 Ιουλίου 2023,  ημέρα  Τρίτη και ώρα 13.30 , στην Αθήνα και συγκεκριμένα στα γραφεία του ΣΕΤΑΠ  οδός Αμερικής 10  – 3ος όροφος, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

 1. Ανακοίνωση έκθεσης πεπραγμένων Διοικητικού Συμβουλίου και έκθεσης ελέγχου του Εποπτικού Συμβουλίου έτους 2022 και έγκρισή τους, καθώς και λήψη απόφασης για απαλλαγή των μελών του Διοικητικού και Εποπτικού  Συμβουλίου από τις ευθύνες τους.
 2. Έγκριση του Ισολογισμού καθώς και των αποτελεσμάτων χρήσης της περιόδου 1/1 -31/12/22 και των ετήσιων ( οικονομικών – λογιστικών ) καταστάσεων.

Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού και Εποπτικού Συμβουλίου από τις ευθύνες τους.

Εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου για την υπογραφή του Ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσης του έτους 2022, την υποβολή της φορολογικής δήλωσης, σύμφωνα με το νόμο και το  καταστατικό  του  ΟΣΥΑΤΕ.

 1. Έγκριση Προϋπολογισμού   έτους  2023.
 2. Aξιοποίηση ακινήτων:
 • Διαμέρισμα στην Κόρινθο επί της οδού Ερμού 81( πιθανή πώληση  ή ενοικίαση ).
 • .Ακίνητο επί της οδού Γενναίου Κολοκοτρώνη 1 και Πλ.Κουντουριώτη 6-8 στο Κουκάκι.
 • Οικόπεδα στο Λαύκο και Αργυραίϊκα  Πηλίου (πώληση ).
 • Οικόπεδο συν/ρου κ.Όλγας Καυκά (αγορά).
 1. Εγγραφές νέων μελών – Διαγραφές μελών  λόγω θανάτου ή με αίτησή τους.
 2. Tροποποίηση και κωδικοποίηση Καταστατικού  του ΟΣΥΑΤΕ με ψηφοφορία.
 3. Διάφορες Ανακοινώσεις.

 

Οι δαπάνες μετακίνησης των μελών που διαμένουν μόνιμα εκτός Αττικής, για τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση  της 18.7.2023 θα καλυφθούν σύμφωνα με την 354/5.10.21 ανακοίνωσή μας, η οποία είναι δημοσιευμένη  στο www.osyate.gr (ΟΣΥΑΤΕ –ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ  3η σελίδα ).

Διευκρινίζεται ότι για τη χιλιομετρική αποζημίωση θα ισχύσει το 0,30 ή 0,35 € ανάλογα.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας από το ν.1667/1986 η Γενική Συνέλευση θα γίνει στις, 11.7.2023 ημέρα Τρίτη ,την ίδια ώρα, στον ίδιο τόπο  με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης,  χωρίς νεώτερη πρόσκληση.

Σε περίπτωση μη επίτευξης και πάλι της απαιτούμενης από το ν.1667/1986 απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα γίνει οριστικά στις 18 Ιουλίου 2023 την ίδια ώρα και στον ίδιο χώρο, σύμφωνα με το νόμο και το άρθρο 13 παρ.7 του καταστατικού, χωρίς νεώτερη πρόσκληση.

 

ΣΕ   ΕΚΤΕΛΕΣΗ  ΤΗΣ  ΣΧΕΤΙΚΗΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

 

ΚΥΡΙΑΚΟΣ    ΤΣΑΟΥΣΗΣ