ΟΣΥΑΤΕ- ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ  ΣΥΝ/ΣΜΟΣ  ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ  ΤΡΑΠΕΖΑΣ  ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΣΤΑΔΙΟΥ 10   &  ΟΜΗΡΟΥ   4 – 6ος  ΟΡΟΦΟΣ

105   64      ΑΘΗΝΑ

Τηλ. 3224989        FAX      3230414

ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ  1945

Επισκεφθείτε  μας  στο διαδίκτυο  www.osyate.gr

Αριθ.Πρωτ.  633                                                                                         Αθήνα,5.7.2022

 

                                                             Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

                                                  ΤΑΚΤΙΚΗΣ   ΓΕΝΙΚΗΣ   ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

 

Ύστερα από την απόφαση Νο 345 του Διοικητικού Συμβουλίου του Οικοδομικού Συνεταιρισμού Υπαλλήλων ΑΤΕ,που λήφθηκε στη συνεδρίασή του της 28.6.2022.

 

Κ   Α   Λ   Ο   Υ   Ν   Τ   Α   Ι 

 

Τα μέλη του Συνεταιρισμού σε Τακτική Γενική Συνέλευση για τις 14 Ιουλίου            2022,  ημέρα  Πέμπτη  και ώρα 13.30 , στην Αθήνα και συγκεκριμένα στα γραφεία του ΣΕΤΑΠ  οδός Αμερικής 10  – 3ος όροφος, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

  1. Ανακοίνωση έκθεσης πεπραγμένων Διοικητικού Συμβουλίου και έκθεσης ελέγχου του Εποπτικού Συμβουλίου έτους 2021 και έγκρισή τους, καθώς και λήψη απόφασης για απαλλαγή των μελών του Διοικητικού και Εποπτικού  Συμβουλίου από τις ευθύνες τους.
  2. Έγκριση του Ισολογισμού καθώς και των αποτελεσμάτων χρήσης της περιόδου 1/1 -31/12/21 και των ετήσιων ( οικονομικών – λογιστικών ) καταστάσεων.

Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού και Εποπτικού Συμβουλίου από τις ευθύνες τους.

Εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου για την υπογραφή του Ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσης του έτους 2021, την υποβολή της φορολογικής δήλωσης, σύμφωνα με το νόμο και το  καταστατικό  του  ΟΣΥΑΤΕ.

  1. Έγκριση Προϋπολογισμού   έτους  2022.
  2. Aξιοποίηση ακινήτων:
  • Διαμέρισμα στην Κόρινθο επί της οδού Ερμού 81( πώληση ή νέα μίσθωση).
  • Δασική έκταση Περαχώρας Λουτρακίου ( πώληση ).
  • (3) οικόπεδα στην περιοχή Ισθμίων Κορινθίας ( πώληση ).

5.α)  Διαγραφή οφειλομένων μικροϋπολοίπων ανεπίδεκτων είσπραξης  και χρονιζόντων  πέραν της 5ετίας ( πριν από 31.12.2016 ), έως 150 Ευρώ το καθένα.

Συνολικό  ύψος  διαγραφής  μέχρι  3.000 Ευρώ.

β) Διαγραφή υπολοίπων ανεπίδεκτων είσπραξης των συν/ρων κ.κ.Ελ.Κεσίσογλου και Μαρ.Πετρίδου.

6.Υπόθεση  κ.E.Μανιάκη.

7.Εγγραφές  νέων μελών – Διαγραφές μελών  λόγω θανάτου ή με αίτησή τους.

  1. Διάφορες Ανακοινώσεις.

Οι δαπάνες μετακίνησης των μελών που διαμένουν μόνιμα εκτός Αττικής, για τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση  της 28.7.2022, θα καλυφθούν σύμφωνα με την 354/5.10.21 ανακοίνωσή μας, η οποία είναι δημοσιευμένη  στο www.osyate.gr (ΟΣΥΑΤΕ –ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ  3η σελίδα ).

Διευκρινίζεται ότι για τη χιλιομετρική αποζημίωση θα ισχύσει το 0,30 ή 0,35 €.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας από το ν. 1667/1986 η Γενική Συνέλευση θα γίνει στις 21 Ιουλίου 2022 , ημέρα Πέμπτη, την ίδια ώρα, στον ίδιο τόπο  με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης.

Σε περίπτωση μη επίτευξης και πάλι της απαιτούμενης από το ν.1667/1986 απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα γίνει ΟΡΙΣΤΙΚΑ στις  28  Ιουλίου 2022, ημέρα  Πέμπτη, την ίδια ώρα και στον ίδιο χώρο, σύμφωνα με το νόμο και το άρθρο 13 παρ.7 του καταστατικού, χωρίς νεώτερη πρόσκληση.

 

ΣΕ   ΕΚΤΕΛΕΣΗ  ΤΗΣ  ΣΧΕΤΙΚΗΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

 

ΚΥΡΙΑΚΟΣ    ΤΣΑΟΥΣΗΣ