ΕΛΑΤ Σύσταση και σκοπός του Λογαριασμού

Στο Ταμείο Υγείας Προσωπικού Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος δημιουργείται, σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ.4 του Καταστατικού του, “Λογαριασμός” με τον τίτλο “Ειδικός Λογαριασμός Αποκατάστασης Τέκνων (ΕΛΑΤ)”, με σκοπό την παροχή βοηθήματος για την κάλυψη των αναγκών πρόνοιας, ασφάλισης, ανικανότητας και ενίσχυσης της οικογενειακής, πνευματικής και επαγγελματικής αυτοτέλειας των παιδιών των τακτικών και έκτακτων μελών, καθώς και των “καλυπτόμενων προσώπων” που αναφέρονται στο άρθρο 5 του Καταστατικού του Τ.Υ.Π.Α.Τ.Ε.

Άρθρο 3 παρ.4 Καταστατικού Τ.Υ. περί ιδρύσεως του ειδικού Λογ/σμού ΕΛΑΤ σε pdf μορφή.

Διαβάστε τον κανονισμό λειτουργίας του ΕΛΑΤ σε pdf μορφή.