You are currently viewing ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΝΟ 5/22.3.2023 – ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΕΚΤΑΚΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΝΟ 5/22.3.2023 – ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΕΚΤΑΚΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ

Αρ. Πρωτ.: 86                                                                                     Αθήνα, 22/3/2023

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΝΟ 5  / 2023

 

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Η διαδικασία της καταβολής του Έκτακτου Οικονομικού Βοηθήματος για το έτος 2022 που αποφασίσθηκε στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 19ης  Μαΐου 2022 βρίσκεται στο στάδιο της ολοκλήρωσης των διαδικασιών.

Χιλιάδες συνάδελφοι έχουν υποβάλει τις αιτήσεις τους και ήδη  έχει γίνει η πίστωση στο μεγαλύτερο μέρος των αιτούντων. Οι υπηρεσίες του Ταμείου συνεχίζουν με εντατικούς ρυθμούς τις διαδικασίες προκειμένου να διεκπεραιώνεται ο έλεγχος και η πίστωση το γρηγορότερο δυνατό με απόλυτο σεβασμό προς τους συναδέλφους.

Όπως σας είναι γνωστό, ύστερα από την δεύτερη παράταση που δόθηκε, για την εξυπηρέτηση των συναδέλφων και λόγω της αθρόας συμμετοχής, η υποβολή των αιτήσεων έχει παραταθεί έως 31 Μαρτίου 2023. Η διαδικασία επεξεργασίας των αιτήσεων και πίστωσης των ποσών στους δικαιούχους θα συνεχισθεί μέχρι την ικανοποίηση όλων των αιτημάτων που πληρούν τις προϋποθέσεις.

 

Όλο αυτό το διάστημα, έχουμε γίνει δέκτες εύλογων ερωτημάτων από τους συναδέλφους, τα οποία είτε σχετίζονται με την διαδικασία, είτε με γενικά ζητήματα που αφορούν την λειτουργία και τους σκοπούς του Ταμείου και των Ειδικών Λογαριασμών του.

Θα ξεκινήσουμε, σταχυολογώντας τα κυριότερα από αυτά, να δίνουμε, όπως έχουμε δεσμευθεί, άμεσες, υπεύθυνες και ειλικρινείς απαντήσεις.

  1. Γιατί πρέπει να υποβάλω αίτηση για την καταβολή του ΕΟΒ ;

Όπως έχει διευκρινισθεί, το Έκτακτο Οικονομικό βοήθημα που έχει αποφασισθεί από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση αποτελεί, όπως ορίζεται στο άρθρο 22 του Κανονισμού του ΕΛΕΜ, προκαταβολή που θα συμψηφιστεί με την τελική παροχή που θα καθοριστεί ύστερα από την εκπόνηση της αναλογιστικής μελέτης και τις καταστατικές/κανονιστικές τροποποιήσεις. Κατά συνέπεια, οι δικαιούχοι έχουν την επιλογή να αναμένουν τον καθορισμό της τελικής παροχής, την οποία και θα λάβουν αυτούσια. Για τον λόγο αυτόν, η λήψη των βοηθημάτων που έχουν τον χαρακτήρα προκαταβολής είναι προαιρετική.

  1. Γιατί πρέπει να παραιτηθώ από ασκηθέντα ένδικα μέσα προκειμένου να λάβω το ΕΟΒ ανεπιφύλακτα.

Το Ταμείο σέβεται τα δικαιώματα όλων και το δικαίωμά του καθενός να προσφύγει στην δικαιοσύνη στην περίπτωση που αυτά βλάπτονται. Στην περίπτωση όμως που κάποιος ζητά την υλοποίηση μίας συλλογικής απόφασης ηθικά και νομικά, οφείλει να αποδεχθεί ανεπιφύλακτα την νομιμότητά της. Σημειώνεται ότι και η χορήγηση του ΕΟΒ το 2016 προϋπέθεται την παραίτηση από δικόγραφο και δικαίωμα επί των εκκρεμών ενδίκων μέσων, χωρίς επιφύλαξη.

 

  1. Α. Εργάστηκα στην Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδας (ή/και εν συνεχεία στην Τράπεζα Πειραιώς) λιγότερα από 15 έτη και έχω καταβάλει εισφορές. Γιατί δεν είμαι δικαιούχος του ΕΟΒ ;

Β. Αποχώρησα από την Τράπεζα (Αγροτική ή εν συνεχεία Πειραιώς) με συμπλήρωση τουλάχιστον 15ετους προϋπηρεσίας και εργάζομαι αλλού. Γιατί δεν είμαι δικαιούχος του ΕΟΒ ;

Γ. Εργάζομαι στην Τράπεζα Πειραιώς (προερχόμενος από την ΑΤΕ) και αποσπάστηκα σε άλλο εργοδότη (π.χ. INTRUM) έχω δε καταβάλει εισφορές στον ΕΛΕΜ. Γιατί δεν είμαι δικαιούχος του ΕΟΒ ;

          Συνάδελφοι, όπως έχουμε επισημάνει, το ισχύον Καταστατικό του ΤΥΠΑΤΕ χρήζει τροποποίησης ώστε να αντιμετωπιστούν τα ζητήματα που έχουν ανακύψει και τα οποία δεν μπορούν να καλυφθούν από τις ισχύουσες καταστατικές και κανονιστικές διατάξεις. Μελετούμε όλα αυτά τα ζητήματα και στην επικείμενη τροποποίηση του Καταστατικού θα αντιμετωπιστούν με νομιμότητα, δικαιοσύνη και ισότητα απέναντι σε όλους τους συναδέλφους, στο πλαίσιο αυτών που ορίζουν οι νόμοι και οι αποφάσεις των συλλογικών οργάνων.

  1. Θα ακολουθήσουν και άλλες καταβολές βοηθημάτων ;

Όπως γνωρίζετε, η απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης περιλαμβάνει δύο καταβολές ποσού 1.000 έκαστη, για τα έτη 2022 και 2023. Ήδη έχει δρομολογηθεί η διενέργεια της αναλογιστικής μελέτης, κατά συνέπεια άμεσα θα καθοριστεί η τελική παροχής/ες που θα αποδίδει το Ταμείο ώστε όλοι να γνωρίζουν τι δικαιούνται και υπό ποιες προϋποθέσεις. Σκοπός μας είναι η αναβίωση του Ταμείου με βιωσιμότητα και οφέλη – παροχές προς τα μέλη και προς αυτήν την κατεύθυνση εργαζόμαστε.

Συνάδελφοι, παρά την παραπληροφόρηση που σκόπιμα καλλιεργείται από ομάδες συμφερόντων, είμαστε πάντα πρόθυμοι να απαντούμε άμεσα και να δίνουμε λύσεις, στο πλαίσιο της νομιμότητας και της ασφάλειας και θα συνεχίσουμε στην πορεία αυτή, χωρίς να παρεκκλίνουμε παρασυρόμενοι από προσχηματικές και κακόβουλες ενέργειες.

 

 

Για το Δ.Σ. του Τ.Υ.Π.Α.Τ.Ε.

 

          Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                              Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ι. ΓΚΡΙΖΩΤΗΣ                                                               Γ. ΚΟΥΚΑΚΗΣ